ஃபண்ட் கிளினிக் : ஒரேவிதமான ஃபண்டுகளில் முதலீடு… சரியான முதலீட்டு உத்தியா..?