ஃபண்ட் பரிந்துரை : முதலீட்டுப் பரவலாக்கம் என்றால் என்ன?