ஒரே நிறுவன ஃபண்டுகளில் முதலீடு… லாபத்துக்கு வழிவகுக்குமா?