செக்டார் ஃபண்டுகளில் முதலீடு..! – சிறுமுதலீட்டாளர்கள் கவனத்துக்கு