செலுத்த வேண்டிய மாதத் தவணைகள்! – சிக்கலான காலத்தில் ஒரு வழிகாட்டல்